Genel Bilgiler

Satın Alma Şube Müdürlüğü

Görev Sorumlulukları

 • Mali Yıl Yatırım Programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar gereğince ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detaylarının, yatırım programlarının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 30 gün içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi,

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin satınalma işlemlerinin yapılması

 • Üniversitemiz Resmi araçları,Kar Motorları ve Umuttepe Yerleşkesinde bulunan jeneratörlerin akaryakıtı temini için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale işlemlerinin yapılması

 • Üniversitemiz Umuttepe Yerleşkesinde kullanılan Elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin ödenmesi için gerekli işlemleri yaparak zamanında ödenmesinin sağlanması

 • Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimler ile tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında makine techizat ve bilgisayarların ihale yoluyla temin edilmesi, Üniversitemiz Bağlı Birimleri ile Fakülte,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının temizlik ve güvenlik hizmetleri ihalelerinin yapılarak aylık hak ediş ödemelerinin yapılması

 • Ayrıca Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının ödeneklerinin yetmediği durumlarda ihtiyaçlarını karşılamak

 • Başkanlığımız ve Rektörlüğe bağlı birimlerde kullanılan cihazların bakım - onarımlarının ve periyodik bakımlarının yaptırılmasını sağlamak,

 • Rektörlüğümüz resmi hizmetlerinde kullanılan resmi araçların sigorta işlemleri ve bakımlarını yaptırmak,

 • Üniversitemiz Umuttepe Kampusü, Sosyal Tesis, tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki Öğrenci Kantini, Kafeterya, Çayocağı, Fotokopi ve Kırtasiye Reyonu, Kitap Satış Reyonu, Bay-Bayan Kuaförü, ATM hizmetleri v.b.gibi tüm kiralama işlemleri ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli tüm işlemleri yürütmek,

 • Daire Başkanlığımız, Genel Sekreterlik ve Hukuk Müşavirliği bünyesinde bulunan personelin 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu gereğince yazlık ve kışlık giyecek yardımı işlemlerini yürütmek

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı Görev Tanımı
Fatma KESKİN Şube Müdürü Üniversitemiz Rektörlüğü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları makine-teçhizat ihtiyaçlarının satınalma işlemleri, Temizlik, Güvenlik ve Akaryakıt ihaleleri ile aşağıda belirtilen tüm işlemlerin bütçe Ödenekleri doğrultusunda planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak.
Şerife DEMİRALAY YAŞAR Memur Fakülte Makine-Teçhizat-Bilgisayar Doğrudan Alımları ve Mal alımı ihale işlemleri
Mustafa ARINCI Memur Kiralama İhaleleri-DMO alımları
Berna TÜMEN Memur Akaryakıt İhalesi ve Aylık Hakediş Ödemeleri-Doğrudan Temin
Nurcan ÖZÇELİK ERGÜN Memur Temizlik İhalesi ve Aylık hakediş Ödemeleri Doğrudan temin işlemleri, Doğalgaz ve Su Fatura Ödemeleri
Oltan KIRMAÇ Memur Güvenlik İhalesi ve Aylık Hakediş Ödeme İşlemleri-Telefon ve TTNet Ödemeleri-Yemek Hakediş-Hizmet Alımı Abonelikleri-Avans Kredi İşlemleri, Servis Taşıma İhalesi
Ahmet YILMAZ Memur Elektrik İhalesi-Elektrik Faturası Doğrudan Temin
Özgür KARACAOĞLU Memur Fakülte MYO Makine-Teçhizat-Bilgisayar ve Diğer Birimlerin Doğrudan Alımları

Bilimsel Araştırmalar Şube Müdürlüğü

Görev Sorumlulukları

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ( f ) maddesi ile 2003/6554 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 21/d maddesi kapsamında Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılacak olan Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin satınalma, avans ve mahsup işlemlerinin yapılması,

 • Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili talep dilekçelerinin, ara ve sonuç raporlarının görüşülerek karara bağlanması ve alınan kararların proje sahiplerine tebliğ edilmesinin sağlanması,

 • Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen projelerle ilgili gerekli satınalma işlemlerin yapılmasının sağlanması,

 • Tübitak tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri ile ilgili avans, mahsup ve ödeme işlemlerinin yapılması,

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen SAN-TEZ Projeleri ile ilgili avans, mahsup ve ödeme işlemlerinin yapılması,

 • Avrupa Birliği tarafından desteklenen AB Projeleri ile ilgili avans, mahsup ve ödeme işlemlerinin yapılması.

 • Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Hakkında Ayrıntılı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı Görev Tanımı
Aykut ÜLKEOK İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Koordinatör
Yüksel GÜNAYDIN Şube Müdürü Üniversitemiz Öğretim üyelerince yürütülmekte olan BAP, DPT, TüBİTAK, SAN-TEZ, AB Projeleri ile ilgili olarak gelen dilekçeleri değerlendirerek ilgisine gÖre Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulması gerekenleri komisyona sunmak, satınalma talebine ilişkin dilekçeleri işlemleri yapılmak üzere ilgili personele havale etmek ve gereğinin yapılmasını izlemek ile komisyon raportörlüğü görevlerini yürütmek.
Şengül BAYRAM Bilgisayar İşletmeni Üniversitemiz tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri, MARKA ve DPT Projeleri ile ilgili satınalma işlemlerini yürütmek.
Yasemin KARAMAN Memur Üniversitemiz tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri, MARKA ve DPT Projeleri ile ilgili satınalma işlemlerini yürütmek.
Tuba TABAKOĞLU Memur Tübitak Projeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli San – Tez Projeleri, Avrupa Birliği destekli AB Projeleri ile ilgili avans, mahsup ve Ödeme işlemleri yürütmek.
Saliha Şengül Bilgisayar İşletmeni Etkinlik Katılım İşlemlerini yürütümek.
Zeynep KARAL Tekniker Etkinlik Katılım İşlemlerini yürütümek.
Oktay BİLİR Bilgisayar İşletmeni Tübitak Projeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli San – Tez Projeleri, Avrupa Birliği destekli AB Projeleri ile ilgili avans, mahsup ve Ödeme işlemleri yürütmek.
Semahat ÖZKUL Bilgisayar İşletmeni Yönetim Kurulu Kararlarını yazmak ve BAP Komisyon İşlemlerini yürütmek.
Salih EREN Memur Tübitak Projeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli San – Tez Projeleri, Avrupa Birliği destekli AB Projeleri ile ilgili avans, mahsup ve Ödeme işlemleri yürütmek.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğü

Hakkımızda

Üniversitemiz Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Diğer Merkezler, Diğer Bölümlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

Görev Sorumlulukları

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafazasını sağlamak.

 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide Görevlisine göndermek.

 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek

 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

 • Ambarda çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek

 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak

 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

 • Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Hakkında Ayrıntılı Bilgi Almak İçin Tıklayınız

 • Taşınır Malzeme İade ve Teslim Tunağı
 • Hurda ve Zayi Bildirim Formu
 • Hibe Teslim Formu
 • Sayım Fazlası Dayanıklı Taşınır Formu
 • Güncel Dayanıklı Taşınır Listesi
 • Fişler Defterler
 • Taşınır İstek Formu

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı Görev Tanımı
Nezih KIR Şube Müdürü Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim almak, korumak, kullanım yerlerine teslimini sağlamak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere gÖre kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumluluğu yerine getirmek.
Yaşar EFE Memur Üniversitemizce kullanılan taşınırların ambardaki giriş-çıkış sevkini sağlamak, güvenlik Önlemi almak, numaralandırma, asgari stok seviyesini kontrol etmek ve arşivleme yapılması.
Ferhat KARADAŞ Memur Üniversitemize yıl içersinde edinilen taşınırların muayene ve kabul işlemleri, TİF kayıt,    TİF çıkış, zimmet fişleri işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve arşivleme yapılması.
Özkan BAYRAM Bilgisayar İşletmeni Üniversitemize yıl içersinde edinilen taşınırların muayene ve kabul işlemleri, TİF kayıt,    TİF çıkış, zimmet fişleri işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve arşivleme yapılması.

Genel Evrak ve Kurul Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Genel Evrak Birimi

 • Üniversitemize gelen her türlü evrak ve dilekçelerin kayıtlarının ve ilgili birimlerine havalelerinin yapılarak zimmet karşılığı dağıtımlarının yapılması.

 • Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerden Üniversitemiz dışındaki kurumlara kuruluşlara ve özel ve tüzel kişilere postalanacak olan evrakların kayıt altına alınarak posta işlemlerinin yapılması.

 • Üniversitemize gelen Genelge Uygulama emirleri vb. yazıların duyurularının yapılması.

 • Postaneden gelen evrakların ilgili kişi ve birimlere teslim edilmesi.

 • Toplantı davetiyelerinin ilgili yerlere ulaştırılması.

Kurul Yazı İşleri Birimi

 • 2547 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi uyarınca Senato toplantılarının; hazırlıklarının yapılması, kararlarının yazımı, dağıtımı ilgili kurumlarla yazışmaları karar tutanaklarının imzalattırılması ve Üniversitemiz Web sayfasında yayımlattırılması.

 • 2547 sayılı Kanun'un 15 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarının; hazırlıklarının yapılması, kararlarının yazımı, dağıtımı ilgili kurumlarla yazışmaları karar tutanaklarının imzalattırılması ve Üniversitemiz Web sayfasında yayımlattırılması.

 • Üniversitemiz Disiplin Kurulu toplantılarının kararlarının yazımı, dağıtımı ilgili kurumlarla yazışmaları karar tutanaklarının imzalattırılması

 • Senato ve Yönetim Kurulu üye listelerinin güncellenmesi işlemlerinin yürütülmesi.

 • Üniversitemize bağlı birimlerin Yazışma Kod İşlemlerinin yürütülmesi.

Personel Listesi

Adı Soyadı Unvanı Görev Tanımı
Tülay TÜRKAY Şube Müdürü Üniversite Ynetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Senato kararları ile gelen-giden evrak ve posta işlemlerinin ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.
Gökhan KIRAN Şef Üniversite YÖnetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazımı ve ilgili birimlere dağıtımı.
Adnan KARTAL Memur Üniversite Senato kararlarının yazımı ve ilgili birimlere dağıtımı.
Erdoğan ATMACA Memur Gelen evrakların kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere dağıtımı.
Hüseyin KIZILTAN Memur Gelen ve Giden postaların kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere dağıtımı.
Muhsin üZüN Memur Giden evrakların kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere dağıtımı.

İç Hizmetler Şube Müdürlüğü

Hakkımızda

Üniversitemizin Koruma, güvenlik ve ulaşım hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması ile Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen temizlik ve güvenlik hizmet alımıyla ilgili denetim ve kontrollerin yapılarak, sözleşme hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi.


Özlük Hakları Tahakkuk Birimi

Görev Sorumlulukları

 • Üniversitemiz, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Koruma-Güvenlik Maaş ve Diğer işlemleri yapılmaktadır.

 • Başkanlığımız kadrosunda bulunan ( 160 idari, 66 Koruma-Güvenlik) personelinin her ay maaş işlemlerinin hazırlanması, ödenmesi, buna bağlı olarak SGK'ye gönderilmesi mecburi olan emekli keseneklerinin işlenmesi ve sonucun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.

 • Başkanlığımız kadrosunda bulunan personelin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (5510 4/c) Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Sağlık Aktivasyon işlemlerini yapmak ve takip etmek.

 • Başkanlığımız kadrosunda bulunan personelin Sigortalı İşe Giriş - İşten Ayrılış Bildirgesi Tescil işlemlerinin yapılıp SGK'ye bildirilmesi ve sonucun Personel Dairesi Başkanlığına verilmesini sağlamak.

 • Başkanlığımız kadrosunda bulunan personelin Muayene Katkı Paylarını ve Eczane İlaç Kesintilerini, maaş işlemleri için hazırlamak ve takip etmek.

 • Başkanlığımız kadrosunda bulunan personelin Yolluk, Tedavi Yolluk, Emekli Yolluğu, Sürekli Görev Yolluğu, Arazi Tazminatları, Doğum - Ölüm Yardımları işlemlerini yapmak.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı Görev Tanımı

Rezzan SÜNER

Memur

İMİD kadrosunda bulunan personelin maaş, yolluk v.b. tüm diğer işlemleri.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors